Avcı Türkler | Avcı ve Atıcı Platformu. Hukuk Köşesi Kanun & Yönetmelik ve MAK Kararları Balık Avı Kanunu.
Balık Avı Kanunu.
BaRaN
Balık Avı Kanunu.
0
1107
 • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Konuyu Okuyanlar:1 Ziyaretçi
Çevrimdışı
Çevrimdışı
BaRaN Admin
*******
 • Konular126
 • Mesajlar133

 • Nerden: İstanbul
  Üyelik Nedeni: Kara Avcısı
  Cinsiyet: Erkek
4/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ
AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: /36
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2016-31/8/2020 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edeceklerin avlanma usul ve esaslarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alıkonulabilir miktar: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının bu Tebliğle getirilen kurallara uygun olarak avladığı, av günü sayısına bakılmaksızın beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,
b) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,
c) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,
ç) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğ ile getirilen kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak kamu kuruluşları, amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarınca düzenlenerek gerçekleştirilen balık avlama yarışmasını,
d) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların bu Tebliğ ile getirilen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,
e) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede bu Tebliğ kapsamında ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,
f) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
g) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin bitimi arasındaki en uzun mesafeyi,
 
[Resim: image001.gif]
 
   ğ) Boy limiti: Su ürünlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için, üreme olgunluğuna geldikleri kabul edilen en küçük yasal avlanma boyunu,
h) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,
ı) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,
i) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini,
j) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,
k) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,
l) Ormaniçi su: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri,
m) Sportif balıkçılık: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı olarak, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,
n) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı balık avcılığı etkinliğini,
o) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri,
ö) Tarih aralığı: Başlangıç ve bitişini gösteren günlerin, yapılan düzenlemeye dâhil olduğu ve belirtilen ayların bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları ifade ettiği zaman aralığını,
ifade eder.
 (2) Bu Tebliğde geçen araç, gereç ve yöntem tanımlarından;
a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,
b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,
c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,
ç) Bırakma oltası: Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış şekilde bir ucu amatör balıkçıda ya da kıyıda olmayan, suya başıboş bırakılmış kontrolsüz av aracını,
d) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,
e) Çırpma/Çarpma olta: Üçlü çapa iğnenin olta ipine bağlanarak suya atılıp aniden çekilmesi suretiyle balığı herhangi bir yerinden yakalayan, çoğu zamanda yaralayan av aracını,
f) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir işlemden geçirilmemiş, canlı veya cansız organik yemleri,
g) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,
ğ) Küspe: Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin preslenip kurutulması sonucu elde edilen ürünü,
h) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,
ı) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,
i) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,
j) Olta iğnesi: Çeşitli yemler takılarak balık tutmak için kullanılan, metalden yapılmış, tekli, ikili, üçlü olarak üretilen materyali,
k) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,
l) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,
m) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,
n) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,
o) Sepet: Avcılık yapmak amacıyla tel, kamış, ince ağaç dalı vb. materyalden yapılmış, çeşitli geometrik şekillerde olabilen, içine giren canlıların dışarı çıkamayacağı düzenekte su ürünlerini avlamak için yapılmış tuzağı,
ö) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,
p) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,
r) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri (Her bir yapay yem, üzerindeki iğne sayısına bakılmaksızın, tüm donanımlarıyla bir olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir.),
s) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz açıklığı en fazla 15 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağını,
ş) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,
ifade eder.
(3) Bu Tebliğde geçen türler ile ilgili tanımlardan;
a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıkları,
b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,
c) Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Amatör Balıkçılık Yapılması
 
Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları
MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.
(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.
(3) Amatör Balıkçı Belgesi Ek-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.
Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları
MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmî misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla, il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi Ek-2’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.
(2) Yabancı turist amatör balıkçılar bu Tebliğde geçen kurallara uymak kaydıyla;
a) Denizlerimizde tekne ile içsularımızda ise kıyıdan veya tekne ile avlanmak istemeleri halinde;
1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla,
2) İl/ilçe müdürlüklerinden, Ek-3’de bir örneği bulunan avlanma fişi almak suretiyle,
b)  Herhangi bir izin veya belge almaksızın;
1)  Amatör veya sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,
2) Denizlerde sadece kıyıdan olmak üzere,
avlanabilirler.
Amatör balıkçılık turizm izni
MADDE 6 – (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince Amatör Balıkçılık Turizm İzni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, izin belgelerinde belirtilen gemilerde avcılık yaptırdıkları amatör balıkçıların bu Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Bu Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak avcılık yaptıran, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. İzin verilenlere ve izin belgesinde belirtilen gemilere iki yıl süre ile yeni belge verilmez.
(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi Ek-4’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Düzenlemeler
Avlanması yasak olan türler
MADDE 7 – (1) Çizelge 1’de yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda  avlanmaları tamamen yasaktır. 
 
Çizelge 1 - Avlanması tamamen yasak olan türler
Türler
Latince adı
Türler
Latince adı
Deniz alası
Salmo coruhensis
Kırmızı yıldız
Asterina pancerii
Büyük camgöz
(Kum) [b]köpek balığı[/b]
Carcharhinus plumbeus
Kırmızı mercan
Corallium rubrum
Siyah mercan
Gerardias avaglia
Güneşlenen
[b]köpek balığı
[/b]
Cetorhinus maximus
Deniz atı
Hippocampus hippocampus
Köpek balığı
Galeorhinus galeus
Minare
Cerithium vulgatum
Dikburun [b]köpek balığı [/b]
Lamna nasus
Şeytan minaresi
Gourmya yulgata
Deniz kulağı
Haliotis lamellosa
Mahmuzlu Camgöz
Squalusacanthias
Pina
Pinna nobilis
Deniz kaplumbağaları
Caretta caretta
Mühreler
Lamellaridae
Chelonia mydas
Maya
Maia squinado
Dermachelys coricea
Fok
Monachus monachus
Trionyx triunguis
Yunus ve Balinalar
Catecea
Deniz çayırları
Posidonia oceanica
Ticari deniz
[b]süngerleri
[/b]
Spongia officinalis
Zostera nolti
Spongia agaricina
Mersin balıkları
Acipencer spp.
Hippospongia communis
Orfoz
Epinephelus marginatus
Yağlı balık
Garra rufa
Lagos (Mülga:RG-9/10/2018-30560)


 
Yemlik balıklar
MADDE 8 – (1) Çizelge 2’de yer alan yemlik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir.
Çizelge 2 - Yemlik balıklar
Türkçe Adı
Latince adı
Türkçe Adı
Latince adı
Çaça
Sprattus sprattus
Tatlısu kaya balığı
Proterorhinus marmoratus
Horozbina
Blennius sp.
Tirsi
Alosa fallax nilotica
İnci balığı
Alburnus alburnus
Sardalya
Sardinella aurita
İstavrit
Trachurus sp.
Sardina pilcardus
İzmarit
Maena smaris
Tatlısu kolyozu
Chalcalburnus mossulensis
Gümüş
Atherina boyeri
Alburnus mossulensis
(2) Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir.
(3) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler.
(4) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir.
(5) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir.
(6) İçsularda yemlik balıkların canlı olarak başka bir içsuya nakli yasaktır.
Genel hususlar
MADDE 9 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.
(2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.
(3) Deniz ve içsularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.
(4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
(5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.
(6) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.
(7) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri, ok, yay, av tüfeği, yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.
(8) Bakanlıkça, balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması halinde amatör balıkçılık faaliyetlerine geçici olarak sınırlama veya yasaklama getirilebilir.
(9) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için kamp sezonunda sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde dalarak su ürünleri avcılığına izin verilebilir.
(10) Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonuna (CMAS) bağlı ülke federasyonları ile yapılan ikili ya da çoklu işbirliği kapsamında, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından ortak kamp yapmak üzere davet edilen ülkelerin milli sporcuları, kamp süresi boyunca dokuzuncu fıkra hükümleri kapsamında avcılık faaliyetinde bulunabilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İçsularda Amatör Balıkçılık Yapılması
 
İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar
MADDE 10 – (1) Çizelge 3’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.
 
Çizelge 3 - İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar
Adı
Latince adı
Gerekçesi
Gökkuşağı alabalığı
Oncornhychus mykiss
Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan doğal alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir.
Turna
Esox lucius
Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam şartına kolay adapte olabilir. Ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir. 
Tatlısu levreği
Perca fluviatilis
Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir. 
 
 
İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar
MADDE 11 – (1) Çizelge 4’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine, amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarına bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur, kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir içsudan başka bir içsuya taşınması yasaktır.
 
 
Çizelge 4 - İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar
Adı
Latince adı
Gerekçesi
Güneş levreği
Lepomis gibbosus
Ülkemiz iç sularının doğal türü olmayan etçil bir balıktır. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilmektedir.
Tilapya azmanı
Tilapia sp.
Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Ekonomik değeri olmayıp, yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.
Havuz balıkları
Carassius sp.
Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama hakim olur.
Gambusia
Gambusia holbrooki
Sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü, bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.
Çizgili sazan (Çakıl balığı)
 
Pseudorasbora parva
Ekonomik değeri yoktur. Küçük böcekler, balık yumurtaları ve larvalarıyla beslenir. Sayıca üstünlüğe ulaşınca diğer balıkların yumurtlama alanlarına ciddi zararlar verir. Kirlilikten ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. Birçok balık türü üzerinde baskı oluşturur. Doğal balık faunasına, öldürücü patojen enfeksiyonlar bulaştırması ile de zarar vermektedir
Gümüş
Atherina
boyeri
Denizlerde ve tatlı sularda yaşayabilir. Baraj ve göllerde pelajik özellik gösterir. Erginleri büyük sürüler oluşturur. Etçil beslenir balık larvalarına zarar verirler.
 
İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar
MADDE 12 – (1) Çizelge 5’de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır.
Çizelge 5 - İçsu balıkları

 
(2) Çizelge 5’te boy limitleri belirtilen türlerde  % 5 küçük boylara istisna tanınır.
(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.
(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.
(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10’u geçemez.
(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.
(7) Çizelge 6’da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır (Harita-1).
 
                   Çizelge 6 - Zaman yasakları
Türler
Bölgeler/İller
Yasak Dönem
Sazan
Kadife
Siraz
Yayın
Tatlısu kefali
(akarsular hariç)
Diğer türler
 
Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Muğla,  Osmaniye
1 Mart
31 Mayıs
Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak
15 Mart
15 Haziran
Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli,  Yozgat
1 Nisan
30 Haziran
Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van
15 Mayıs
15 Ağustos
Doğal alabalık (Bütün türler)
Tüm Bölgeler
1 Ekim-28 Şubat
Gökkuşağı alabalığı
Orman içi sular hariç
Yok
Sudak
Tüm Bölgeler
15 Mart - 30 Nisan
Tatlısu levreği
Tüm Bölgeler
15 Mart - 30 Nisan
Turna
Tüm Bölgeler
15 Aralık-31 Mart
Tatlısu kefali
Akarsular (Orman içi akarsular hariç)
Yok
 
İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar
MADDE 13 – (1) Ek-5 ve Ek-6’da belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır.
İçsularda amatör avcılık 
MADDE 14 – (1) Ek-5’te yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile Ek-6’da yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.
(2) Çırpma/çarpma ve bırakma olta, birden fazla iğne ile donatılmış küspe, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.  
(3) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.
(4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.
(5) Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.
(6) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.
(7) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.
(8) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.
(9) Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
(10) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.
(11) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır.
a)  Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. İl Müdürlükleri alanların belirlenmesinde, gönüllü amatör balıkçılık kuruluşlarının da görüşlerini alabilir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.
b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.
c) Kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiraya verilen göletler hariç, projeli olarak kiraya verilenlerde amatör avcılık yapılması yasaktır. Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık serbesttir.
ç) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Sadece kerevit veya gümüş avcılığı için kiralanmış olan istihsal sahalarında, gün ve alan sınırlaması olmaksızın, amatör balık avcılığı yapılabilir.
Orman içi sularda amatör avcılık
MADDE 15 – (1) Orman içi sulardaki amatör avcılık, bu tebliğ kapsamındaki esaslar dahilinde yapılır. Ancak;
a) Gökkuşağı alabalığı avcılığında, doğal alabalıklar için belirtilen tarih aralığındaki zaman yasağı geçerlidir.
b) Tatlısu kefali avcılığında Çizelge 6’daki, orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait tarih aralığındaki zaman yasağı uygulanır.
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denizlerde Amatör Balıkçılık Yapılması
 
Denizlerde avlanabilecek türler
MADDE 16 – (1) Çizelge 7’de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır. Tarih aralığı verilerek zaman yasağı belirtilen türlerin yasak dönemde avcılığı yapılamaz.
 
Çizelge 7 - Denizlerde avlanabilecek türler
Türler
Latince  adı
Boy/ağırlık
limiti
(en az)
Alıkonulabilir Miktar
(en fazla)
Zaman
Yasağı
Akya
Lichia amia
40 cm
1 adet
15 Nisan-15 Mayıs
Ahtapot
Octopus vulgaris
1 kg
3 adet
15 Nisan - 31 Ekim
Barbunya
Mullus barbatus
13 cm
Kg
-
Çipura
Sparus aurata
20 cm
Kg
-
İstavrit
Trachurus trachurus
13 cm
Kg
-
Kalkan
Scopthalmus sp.
45 cm
1 adet
15 Nisan-15 Haziran
Kefal
Mugil sp.
20 cm
Kg
-
Kılıç
Xiphias gladius
125 cm
1 adet
15 Şubat-15 Mart
1 Ekim-30 Kasım
Kolyoz
Scomber japonicus
18 cm
Kg
-
Kırma (Kırmızı)Mercan
Pagellus erythrinus
15 cm
Kg
-
Levrek
Dicentrarchus labrax
25 cm
Kg
-
Mavi Yüzgeçli Orkinos*
Thunnus thynnus
115 cm
1 adet
15 Ekim-15 Haziran
Palamut
Sarda sarda
25 cm
Kg
1 Nisan – 14 Ağustos
Pisi
Pleuronectes limanda
20 cm
Kg
-
Sinagrit
Dentex dentex
35 cm
Kg
-
Tekir
Mullus surmuletus
11 cm
Kg
-
Uskumru
Scomber scombrus
20 cm
Kg
-
Yazılı orkinos
Euthynnus alletteratus
45 cm
2 adet
-
Karagöz
 Diplodus vulgaris
18 cm
Kg
-
Lüfer
 Pomatomus saltatrix
18 cm
Kg
-
Sargos
 Diplodus sargos
21 cm
Kg
-
Eşkina
Sciana umbra
25 cm
3 adet
-
Mavi Yengeç
Callinectes sapidus
13 cm
Kg
-
İstakoz
Homarus gammarus
25 cm
1 adet
-
Deniz Böceği
Palinurus vulgaris
25 cm
1 adet
-
Diğer türler
-----
Yok
Kg
-
Lagos (Ek:RG-9/10/2018-30560)
Epinephelus aeneus
50 cm
1 adet
1 Hazian-31 Ağustos
 * Her yıl ülke kotasının % 0,5’i amatör amaçlı mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için tahsis edilir. Avlanılan mavi yüzgeçli orkinoslar için il/ilçe Müdürlüklerinden Orkinos Yakalama Dökümanı (BCD) düzenlettirilmesi zorunludur. Güncel kota miktarına ilişkin bilgiler Bakanlık web sayfasında yer alır. (İndirme linklerini görebilmek için sitemize üye ol manız veya giriş yapmanız gerekiyor.Sitemize üyelikler ücretsizdir!)
 
(2) Çizelgede boy limitleri belirtilen türlerde  % 5 küçük boylara istisna tanınır.
(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.
(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.
(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 3’ü geçemez.
(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.
Denizlerde amatör avcılık
MADDE 17 – (1) Çizelge 7’de zaman yasağı belirtilen türler hariç, denizlerde amatör avcılık zaman yasağına tabi değildir. Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
(2) Denizlerde amatör avcılıkta kullanılabilecek avlanma araçları ve yasaklı maddelerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Denizlerde amatör avcılık parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.
b)  Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerleri ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.
c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm’den küçük olamaz.
(3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.
(4) Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Denizlerde gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.
b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz. 
   (5) 1 Nisan-15 Kasım tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 200 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.
(6) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.
Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar
MADDE 18 – (1) Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar aşağıda belirtilmiştir.
a) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Kızılliman mevkii Arap Burnu (36° 05.200'N - 33° 05.466'E) ile Gökçevlik (36° 06.500'N - 33° 06.633'E) mevkii arasında kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-2);
b) Antalya İli, Kaş İlçesinde (Harita-3);
1) Kekova Adası mevkiinde,
- Karalos Limanı içinde; (36° 10'58'' N - 29° 53'26'' E) ile (36° 10'59'' N - 29° 53'32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-3-1),
- (36° 10' 32'' N - 29° 52'45'' E) ile (36° 10'27'' N - 29° 52'46'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-3-2),
2 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09'33'' N - 29° 46'40'' E) ve (36° 09'19'' N - 29° 46'36'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-3-3),
3) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788' N - 29° 39.896' E) ile (36° 09.129' N - 29° 40.766')  koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-3-4),
4) Beşadalar mevkiinde; (36° 10'03' N - 29° 37'31'' E), (36° 09'10'' N - 29° 36'50'' E), (36° 08'52'' N - 29° 36'59'' E), (36° 09'05' N - 29° 38'08'' E), (36° 09'25'' N - 29° 38'29'' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-5),
5) İnceburun mevkiinde; (36° 11'04'' N- 29° 39'02'' E) ile (36° 11'00'' N- 29° 38'32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-3-6),
6) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11'15' N- 29° 36'17'' E), (36° 11'12' N- 29° 36'40'' E), (36° 11'49' N- 29° 37'01'' E)  koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-3-7),
c) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36° 33.599'N - 34° 14.959' E), (36° 33.497' N - 34° 15.276' E), (36° 34.069' N - 34° 15.875' E), ( 36° 34.216' N - 34° 15.545' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-4);
ç) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olan Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Lagünü ile Lagüne ait her iki mendireği birleştiren hattın deniz tarafındaki 1 millik alan içerisinde ve Acıgöl’de (Harita-5);
d)  (Değişik:RG-19/4/2018-30396) Kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere, Fethiye Limanında, Fethiye Adası Feneri (36° 38.824’ N - 29° 05.896’ E) ile Paçarız Burnu (36° 38.517’ N - 29° 06.075’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-6);
e) Muğla ili Hisarönü Körfezinde (Harita-7);
1) (36°46.087' N- 28°06.104' E), (36°46.243' N - 28°06.753' E), (36°46.507' N - 28°06.789' E), (36°46.450' N - 28°07.361' E ), (36°45.072' N - 28°07.361' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-7-1),
2) (36°46.361' N - 28°02.223'  E) ile (36°46.366' N- 28°02.374' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-7-2),
3) Kurucabük ve Çiftlik koylarında (36°44.676' N - 27° 52.236' E) ile (36° 44.523' N- 27° 55.305' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-7-3),
4) Kargı Koyunda, (36°42.114' N - 27°41.155' E) ile (36°41.824' N- 27° 40.787'E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın batısında kalan alanda (Harita-7-4).
f) Muğla ili Gökova Körfezinde (Harita-8);
1) Bördübet Limanında; (36° 49.810' N - 28° 02.293' E) ile (36° 48.045' N - 28° 02.552 'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-8-1),
2) (Mülga:RG-9/10/2018-30560)
3) (Değişik:RG-19/4/2018-30396) Kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere, Boncuk Koyu- Karaca Limanında; Domuz Burnu (36° 58.933' N -28° 11.815' E) ile Andızlı Burnunu (36° 56.912' N -28° 10.805' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-8-3),
4) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 59.943'N - 28° 13.242'E) ile (37° 00.153'N - 28° 14.761'E) koordinat noktasını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-8-4),
5) Akyaka’da;  (37° 03.041'N - 28° 18.600'E) ile (37° 01.461'N - 28° 18.598'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-8-5),
6) Akbük Limanında; (37° 01.431'N - 28° 06.863'E) ile (37° 02.108'N - 28° 06.915'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-8-6).
g) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevkiinde; Ege Gaz A.Ş. LNG Terminaline ait  (38° 49.047' N- 26° 54.703' E), (38° 49.137' N - 26° 54.445' E), (38° 49.705' N -  26° 54.767' E), (38° 49.518' N - 26° 55.307' E)  koordinatlar arasında kalan özel güvenlik bölgesinin yer aldığı alanda (Harita-9);
ğ) İzmir Limanında; Bostanlı Sazburnu (38° 27.55” N - 027° 05.40” E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi (38° 24.35” N - 027° 04.30” E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda  (Harita-10);
h) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde yapay resif bloklarının bulunduğu (39° 33.294' N -  26° 40.371' E), (39° 33.224' N -  26° 41.533' E), (39° 33.488' N -  26° 42.310' E), (39° 33.358' N -  26° 42.359' E), (39° 33.024' N -  26° 41.581' E), (39° 33.103' N -  26° 40.312' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-11);
ı) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 14.186´ N - 25° 54.230´ E) ile Çiftlik Koyu (40° 14.432´ N - 25° 56.112´ E arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-12);
su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
   (2) Akdeniz Fokunun yaşadıkları sualtı veya su üstü girişli kıyı mağaralarında ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak, yüzerek veya herhangi bir deniz vasıtasıyla girmek, mağara girişlerinde beklemek, demirlemek ve avlanmak yasaktır.
(3) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 5/4/2016 tarihli ve 2016/8743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde dalış yasağı uygulanmasına dair Karar’da koordinatları ilan edilen bölgelerde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.
(4) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.
(5) Deniz Askeri Yasak Bölgelerinde su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
 
ALTINCI BÖLÜM
Yasal İşlemler ve Yasak Kararları
 
Koruma ve kontrolle görevli olanlar
MADDE 19 – (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.
(2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, 1380 sayılı Kanun kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak, aynı Kanununun Ek-3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.
İdari yaptırımlar
MADDE 20 – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne alınarak tespit edilir.
(2) Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (a) bendinin 5 inci alt bendindeki idari para cezası verilir. Elde edilen ürünlere el konulur.
(3) Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi halinde diğer bentlerindeki idari para cezası, ürünlere ve istihsal vasıtalarına el konulması gibi idari yaptırım kararları verilir.
Yasak kararları
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık ve benzeri) haricinde kaldıramaz, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 22 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2012/66) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ, 1/9/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


HARİTALAR
Tebliğ içerisinde atıf yapılan haritalardan; alt numaralı olanlar, ana numarayı taşıyan Harita içinde yer almaktadır.
 
İndirme linklerini görebilmek için sitemize üye ol manız veya giriş yapmanız gerekiyor.Sitemize üyelikler ücretsizdir!
 
 
 
 
Ek- 1
 Amatör Balıkçı Belgesi 
[Resim: image014.jpg]
 
 
Ek-2
 Misafir Amatör Balıkçı Belgesi
[Resim: image015.jpg]
 
WWW


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Atıcılık Kanunu. BaRaN 0 2,814 05-11-2021, 10:39 AM
Son Yorum: BaRaN
  Kara Avcılığı Kanunu BaRaN 0 1,126 05-11-2021, 10:36 AM
Son Yorum: BaRaN

Hızlı Menü:

maltepe escort ataşehir escort anadolu yakası escort kadıköy escort anadolu yakası escort ümraniye escort şerifali escort üsküdar escort erenköy escort ataşehir escort ümraniye escort şerifali escort samandıra escort pendik escort kurtköy escort kartal escort gebze escort tuzla escort bostancı escort göztepe escort beykoz escort suadiye escort escort bayan seks hikaye ankara escort izmir escort maltepe escort pendik escort escort bayan anadolu yakası escort riva escort acıbadem escort ataşehir escort kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort pendik escort ataşehir escort kadıköy escort göztepe escort maltepe escort bostancı escort ankara escort kocaeli escort