Avcı Türkler | Avcı ve Atıcı Platformu. Hukuk Köşesi Kanun & Yönetmelik ve MAK Kararları Atıcılık Kanunu.
Atıcılık Kanunu.
BaRaN
Atıcılık Kanunu.
0
2814
 • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Konuyu Okuyanlar:1 Ziyaretçi
Çevrimdışı
Çevrimdışı
BaRaN Admin
*******
 • Konular126
 • Mesajlar133

 • Nerden: İstanbul
  Üyelik Nedeni: Kara Avcısı
  Cinsiyet: Erkek
TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1)  Bu Ana  Statünün amacı,  Türkiye Atıcılık ve Avcılık  Federasyonunun teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin
kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun genel kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında
faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve benzeri spor
elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) ESC: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Atıcılık Konfederasyonunu,
ç) FACE: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Birliği Avcılık ve Yaban Hayatı Koruma Birlikleri Federasyonunu,
d) Federasyon: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunu,
e) Federasyon Başkanı: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanını,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
ğ) ISSF: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonunu,
h) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ı) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
i) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
j) Spor Dalı: Atıcılık, Avcılık ve Paintball sporunu,
k) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,
l) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden yayınlanarak yürürlüğe giren
düzenlemeyi,
m)  Yönetmelik:  19/7/2012  tarihli  ve  28358  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Bağımsız  Spor  Federasyonlarının  Çalışma  Usul  ve  Esasları
Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1)  Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel kişiliğe sahiptir.  Federasyonun merkezi Ankara’dadır.
Federasyon merkez ve il temsilciliklerinden oluşur.
(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek,
kararlar almak ve uygulamak.
b) ISSF, ESC, FACE ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın
uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.
c) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında
ilişkiler düzenlemek, müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.
ç)  Hakem  ve  antrenörlerin  yetiştirilmesini  ve  eğitilmesini  sağlamak,  başarılı  olanların  belgelerini  düzenleyip  tescillerini  yapmak,  bunların
çalışmalarını sürekli izlemek.
d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.
e) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalı ile ilgili yabancı ülkelerdeki gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde
daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.
f) Spor dalında kullanılan malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına
veya temin edilmesine çalışmak.
g) Kulüpler, il müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak.
ğ) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.
h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer, antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi
teknik elemanları seçmek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.
ı) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak ve ödüllendirmek.
i) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.
j)  Federasyonun  görev  alanı  içerisinde  yer  alan  spor  branşlarının  yarışmalarının  düzenlenmesi  için  talimatlar  hazırlamak,  yayınlamak  ve
uygulamak.
k) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
l) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla
işbirliği yapmak.

Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı 150’den az ve 300’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
b) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar.
c) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu ISSF ve ESC’nin yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik
sırasına göre en fazla beş üye.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura
ile belirlenecek en fazla beş üye.
ğ)  Genel  kurulun  yapılacağı  tarihten  en  az  bir  yıl  önce  faal  antrenörlüğü  bırakmış  olmak  kaydıyla,  büyükler  kategorisinde  milli  takım  teknik
direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;
1)  Genel  kurul  çağrı  tarihinden  önce  biten  ve  tescil  olunan  son  iki  yılda  üst  üste  Federasyon  müsabakalarına  en  az  iki  sporcu  ile  katılan
kulüplerden birer üye,
2) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda üst üste Federasyon müsabakalarına bayanlarda üç ve üstü sporcu ile
katılan kulüplerden ilave birer üye,
3) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda üst üste Federasyon müsabakalarına yıldız ve gençlerde beş ve üstü
sporcu ile katılan kulüplerden ilave ikişer üye,
4) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda Olimpiyat Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Dünya
Kupası yarışmalarında sporcusu ilk üçe girmiş kulüplerden ilave birer üye.
(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz. Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri
arasından belirlenir.
(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde sırasıyla;
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş millî sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik sıralamasına göre (a), (b) ve © bentlerinde belirtilen
şartları taşıyan sporcular yoksa millî olma sayıları esas alınarak tespit edilir.
(6)  Üye  sayılarının  hesaplanmasında  her  grup  kendi  içerisinde  değerlendirilir.  Üye  gruplarına  ilişkin  sayıların  tespitinde  yarımlar  tam  sayıya
tamamlanır.
(7)  Federasyonda  maaşlı  veya  ücretli  çalışanlar  ile  genel  kurulun  yapılacağı  tarihten  en  az  bir  yıl  önce  faal  sporculuğu,  hakemliği  veya
antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamazlar.
(8)  Bu  maddede  belirtilen  esaslara  göre  belirlenecek  üye  sayısının,  birinci  fıkrada  öngörülen  sayıyı  aşması  halinde  her  grup  kendi  içerisinde
değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.
(9)  Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir.  Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz.  Genel kurul üyesi
olabilme hakkını elde edenlerin, onsekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik
yapmak konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.
d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f)  Spor  dalının  gelişmesi  ve  gelir  getirici  faaliyet  ve  organizasyonlar  yapılması  amacıyla  şirket  veya  iktisadi  işletme  kurulması  için  yönetim
kuruluna yetki vermek.
g)  Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve
Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim kuruluna yetki vermek.
ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak.
ç) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç
ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.
(2)  Başkan  adayları,  genel  kurul  tarihinden  en  az  on  gün  önce,  üyelerin  en  az  yüzde  15’inin  yazılı  teklifini  içeren  adaylık  başvurularını
Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan
adayları  tarafından  yatırılması  gereken  adaylık  başvuru  ücretini  belirler.  Adaylık  başvuru  ücreti,  40.000  gösterge  rakamının  memur  aylıklarına
uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağı geçemez.
(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç
ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı.
ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Başvuru tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belge.
e) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
f) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi
yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.
(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan şartları haiz olmaları gerekir.
(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından
bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına
aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday
gösterilemezler.  Her  ne  şekilde  olursa  olsun  istifa  eden  başkan,  yönetim,  denetim  ve  disiplin  kurulu  üyeleri  istifalarını  geri  alarak  görevlerine
dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gördüğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekillerine devretmek.
e) Başkan vekilini veya as başkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört
yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), © ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri
durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), © ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Yönetim kurulunun bir üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler
yönetim kuruluna alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek.
c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili idareci, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri
elemanları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya birimlerle koordine
sağlanmak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.
ç) Antrenör, hakem, sporcu ve benzeri lisanslardan alınacak katılım, aidat, vize, disiplin, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma bonservis
ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.
d)  Kulüplerin  atıcılık,  avcılık  ve  Federasyonun  görev  alanı  içerisinde  yer  alan  diğer  bağlı  branşlarda  faaliyet  göstermek  için  yapacakları
başvurularını karara bağlamak, kulüplerin spor dallarının tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.
e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör spor elemanları ve teknik elemanları ödüllendirmek.
f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri
işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.
ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
ı) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor
malzemelerinde ve teçhizatlarda kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.
i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ile spor dalında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli
olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.
l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
m) Bütçeyi hazırlamak.
n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
o) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
ö)  Federasyonun  görevlerini  yürütmek  ve  faaliyetlerini  düzenlemek  amacıyla;  merkez  ve  taşra  teşkilatı  bünyesinde  yer  alacak  birimlerinde
görevlendirilecek  kamu  görevlileri  dışında  kalan  idari  ve  teknik  personelin  sayısını,  bu  personelle  birlikte  profesyonel  olarak  istihdam  edilecek
görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.
p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve
uygulamak.
r) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.
s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir
fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler
yönetim kuruluna alınır.
(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.
(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine
sırası gelen yedek üye çağırılır.
(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.
(5)  Genel  sekreter  yönetim  kurulu  toplantılarına  iştirak  eder  ve  Federasyonun  idari  işlemleri  hakkında  yönetim  kuruluna  bilgi  verir.  Raportör
olarak kararları yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur.
(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uygulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali
konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.
(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), ©, (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen
şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), ©, (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya
çağrılarak  çalışmalarını  yürütür.  Kurul  kararları  çoğunluk  ile  alınır.  Karara  katılmayan  üye  gerekçelerini  Genel  Kurula  yazılı  bir  rapor  ile  sunmak
zorundadır.
(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez.
Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağırılarak kurul
tamamlanır.
(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini
sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir.  Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar
verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE  15  –  (1)  Denetim  kurulu,  Federasyonun  mali  işlemlerini  mevzuata,  belge  ve  kararlara  uygun  olup  olmadığını  genel  kurul  adına
denetler. Her malî genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş ve işlemler
hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir.  Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir.  Bilirkişilere verilecek ücret
denetim kurulunca teklif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.
(2)  Kurul,  denetimleri  yerine  getirirken,  Federasyon  görevlileri  kendilerinden  istenen  bilgi  ve  belgeleri  vermek  zorundadır.  Denetleme  raporu
genel  kurul  toplantısından  on  beş  gün  önce  Federasyonun  ve  Genel  Müdürlüğün  internet  sitesinde  ilan  ettirmek  suretiyle,  genel  kurul  üyelerine
duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler
kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
(2)  Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), ©, (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve
seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), ©, (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3)  Kurul,  görevlerinde  ve  kararlarında  bağımsızdır.  Üyeler  istifa  etmedikçe  veya  çekilmiş  sayılmadıkça  görevlerinden  alınamaz  ve  yerlerine
yenisi  görevlendirilemez. Asıl  üyelerin  ölüm  veya  istifası  halinde  kalan  süreyi  tamamlamak  üzere  boşalan  üyeliğe  sırası  gelen  yedek  üye  başkan
tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.
(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen
yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, yönetici ve görevli
diğer  kişilerin  spor  ahlakı  ve  disiplinine  aykırı  davranışlarına  ilişkin  disiplin  işlerine  bakar.  Disiplin  suçunu  teşkil  eden  fiiller  ile  bu  fiillere  verilecek
cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir
(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu
başkanının  çağrısıyla  toplanır.  Toplantı  gündemi  disiplin  kurulu  başkanı  tarafından  belirlenir.  Başkanın  bulunmaması  halinde,  kurula  başkan  vekili
başkanlık eder.
(6) Toplantı, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.
(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini
sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince
karar verilir.

Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan
talimatlarla belirlenir.

Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan
genel sekreterin kamu veya özel sektörde en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter kadrosunda
bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş deneyimi olarak kabul edilir.
(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Bu kapsamda;
a)  Federasyon  başkanı  adına  ulusal  veya  uluslararası  federasyonlar,  kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  yazışmaları  yapar,  il  müdürlükleri  ile
koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya
başkanın yetki verdiği başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.
c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.

Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi,
başkanın görev süresi kadardır.
(3)  Federasyon  il  temsilcisi,  Federasyon  ile  il  müdürlüğü  arasındaki  koordinasyonu  sağlar.  Federasyon  adına  yaptığı  işlemler  hakkında  il
müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Federasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.
(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federasyonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri,
Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte
yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında
sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,
2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter kanalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye
sayısının yedi üyenin altına düşmesi halinde,
olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde
yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son
müracaat arasındaki süre 60 günü geçemez.
(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt
bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise
olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.
(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci Genel Kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri
Federasyon tarafından karşılanır. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile
ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en geç onbeş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe
verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde
genel kurulun iptalini isteyebilir.
(5)  Olağan  ve  olağanüstü  genel  kurulların  bu  maddede  öngörülen  süre  ve  esaslara  uygun  olarak  yapılmaması  halinde  genel  kurul  Tahkim
Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata
uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim
kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bütçe tasarısı ise en
az onbeş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde üyelere ilan edilir.
(2)  Genel  kurul  başkanlık  divanı  oluşuncaya  kadar  yönetim  kurulunun  genel  kurul  işlemleriyle  ilgili  kararlarına  karşı  Tahkim  Kuruluna
başvurulabilir.
(3) Genel Kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere
ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en geç beş gün içerisinde
genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadır.
(4)  Delege  listesi  genel  kurul  tarihinden  en  az  otuz  gün  önce  Federasyonun  ve  Genel  Müdürlüğün  internet  sitesinde  ilan  edilir.  Federasyon
tarafından hazırlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.
(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz, Yönetim Kurulunca itiraz süresinin
bitiminden  itibaren  iki  gün  içerisinde  karara  bağlanır.  Bu  karara  karşı  iki  gün  içerisinde  Tahkim  Kuruluna  itiraz  edilebilir.  Tahkim  Kurulu  itirazın
kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak karara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu
adayın  listesi  seçilmiş  sayılır.  İlk  toplantıda  çoğunluk  sağlanamaması  halinde,  takip  eden  günde  çoğunluk  aranmaksızın  toplanır. Ancak,  toplantıya
katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.
(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya as başkan ya da yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini
incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile Genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.
(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya as başkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması
ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim
işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin genel kurul
üyesi olması zorunludur.
(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli
ve yetkilidir.
(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan kurulu tarafından karara bağlanır.
(4)  Divan  kurulu,  görüşmelerin  düzenini  bozan  delegelere  uyarma  cezası  verebileceği  gibi  düzeni  sürekli  olarak  bozan  delegeler  hakkında
toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan delege, toplantı
süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24  –  (1)  Genel  kurul  gündemi,  yönetim  kurulunca  belirlenir  ve  toplantı  tarihinden  en  az  otuz  gün  önce  Federasyonun  ve  Genel
Müdürlüğün internet sitesinde üyelere duyurulur.
(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun
ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.
(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır,
içinde  bulunulan  yılın  bütçesi  üzerinde  düzenleme  yapılır  ve  bir  sonraki  dönemin  bütçesi  onaylanır.  Mali  genel  kurulda,  ana  statü  değişiklikleri  ile
Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.
(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşülemez.
(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru
yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin
görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve
gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.
(2)  Söz  almak  isteyen  delegelere  yazılma  sırasına  göre  söz  verilir.  Federasyon  kurullarının  sözcüleri  ile  usul  hakkında  söz  almak  isteyenlere
öncelik tanınır.
(3)  Konuşma  süresi,  genel  kurula  katılan  delegelerden  onunun  yazılı  isteği  üzerine  yapılacak  açık  oylama  ile  görüşme  açılmaksızın
sınırlandırılabilir.
(4)  Genel  kurulda,  delegelerin  Federasyon  iş  ve  işlemlerine  ilişkin  sorularını,  yönetim  kurulu  veya  denetim  kurulu  sözcüleri  yanıtlamakla
yükümlüdür.
(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile ilgili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu
teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle, teklif lehine ya da
aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden
görüşme açılamaz.
(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.
(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve
sırası  gelince  yerini  başkan  yardımcısına  bırakarak  düşüncelerini  açıklar.  Divan  başkanı,  hakkında  düşüncesini  açıkladığı  gündem  maddesinin
görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir.
Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.
(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme,
eksiltme veya ekleme yapılmaz.
(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir.
Başkan adaylarının konuşma süresi aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.
(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday olmayan gözlemci ismi bildirebilir.
(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini başvuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.
(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul delegeleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden
mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde
bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak
sandığa  atar.  Genel  kurul  oy  kullanım  listesini  imzalayarak  oyunu  kullanmış  olur.  Oy  pusulasına  isim  veya  herhangi  bir  işaret  konulmaz.  Zarfını
kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez.
(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan
başkanının  denetim  ve  gözetiminde  aday  ve  gözlemcilerinin  huzurunda  açılır.  Sandıklardan  çıkan  zarf  sayısının,  oy  kullanan  üye  sayısı  ile  eşit  olup
olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.
(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak
hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.
(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk
aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu
oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kur’a ile belirlenir.
(10) Divan Başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre Genel Kurul üyelerine açıklar.
(11) Genel Kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile
divan kurulu üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı
bir konuşma ile kapatır.
(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmidört saat içerisinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da
aynı  süre  içerisinde  Genel  Müdürlük  gözlemcisine  verilir.  Federasyona  teslim  edilen  tutanaklar,  teslimden  itibaren  en  geç  kırksekiz  saat  içerisinde
Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından
sonra uygulamaya konulur. Federasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.
(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve
hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.
(3) Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını
belirlemek kaydıyla ve Yönetim Kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.
(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma
sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek
gelirler.
f) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili olarak kurulan ticari şirketlerden elde edilecek gelirler.
g) Sponsorluk gelirleri.
ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Ceza ve itiraz gelirleri.
ı) Yardım ve bağışlar.
i) Kira ve işletme gelirleri.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2)  Genel  Müdürlük  bütçesinden  ayrılacak  toplam  tutar  ile  gerektiğinde  alt  yapı  ve  eğitime  ilişkin  projelerinin  desteklenmesi  amacıyla  tahsis
edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.
(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
(4) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.

Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine
getirmek için Ana Statü hükümleri çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.
(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış
olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kuralları kapsamında orantılı olmak.

Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin ispat gücü olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul
Kanununda belirlenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.
(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel
kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması, takvim yılına göre
kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.
(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları,
Genel Müdürlükte oluşturulacak bir merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Müdürlükçe oluşturulacak
standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.
(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi alanında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1)  Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve  Bakan tarafından görevlendirilecek denetim
elemanlarınca yapılır.
(2)  Federasyon  harcamalarının  yerindelik  denetimi  Federasyonun  Genel  Kurulu  ve  denetim  kurulunca,  Genel  Müdürlükçe  yapılan  her  türlü
yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına veya
mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe
tahsil edilir ve Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine Federasyonun
disiplin kurulu,
b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında
faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine il veya ilçe ceza kurulları,
c)  Kurum veya kuruluşlarca  Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor
dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,
bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.
(3)  Tahkim  Kurulu,  Genel  Müdürlük  ceza  kurulları,  Federasyonun  disiplin  kurulu  ile  il  veya  ilçe  ceza  kurullarınca  verilecek  cezalar,  Genel
Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
(2)  Federasyon,  Spor  Hizmet ve  Faaliyetlerinde  Üstün  Başarı  Gösterenlerin  Ödüllendirilmesi  Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan
sporcu, kulüp ve antrenörler için çıkaracağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden
ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam
gelirlerinden karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her
türlü  teknik  cihaz  veya  benzeri  araçlarla  yayınlanmasına,  iletilmesine,  yayınların  düzenlenmesine  ve  programlanmasına  münhasıran  yönetim  kurulu
yetkilidir.
(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1)  Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı
münhasıran Federasyona aittir.

Kulüpler
MADDE  36 – (1)  Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin atıcılık, avcılık ve paintball
şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya
spor kulüplerinin atıcılık, avcılık ve paintball şubeleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt ve tescil edilir. Tescil edildikten sonra
sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda
temsil edilemezler.
(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faaliyet gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil
ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler.  Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere
nakilleri yapılmaz.
(2)  Devirlerde  spor  dalının  yayılması,  güçlenmesi  ve  yararları  ön  planda  tutulur.  Bu  konuda  Ana  Statüde  belirlenen  esaslara  ve  yönetim
kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2)  Bu  Ana  Statü  ile  Federasyonun  diğer  alt  düzenleyici  işlemleri  Bağımsız  Spor  Federasyonlarının  Çalışma  Usul  ve  Esasları  Hakkında
Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE  39  –  (1)  15/5/2007  tarihli  ve  26523  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Türkiye  Atıcılık  ve  Avcılık  Federasyonu  Ana  Statüsü
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı yürütür.
WWW


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Balık Avı Kanunu. BaRaN 0 1,106 05-11-2021, 10:38 AM
Son Yorum: BaRaN
  Kara Avcılığı Kanunu BaRaN 0 1,126 05-11-2021, 10:36 AM
Son Yorum: BaRaN

Hızlı Menü:

maltepe escort ataşehir escort anadolu yakası escort kadıköy escort anadolu yakası escort ümraniye escort şerifali escort üsküdar escort erenköy escort ataşehir escort ümraniye escort şerifali escort samandıra escort pendik escort kurtköy escort kartal escort gebze escort tuzla escort bostancı escort göztepe escort beykoz escort suadiye escort escort bayan seks hikaye ankara escort izmir escort maltepe escort pendik escort escort bayan anadolu yakası escort riva escort acıbadem escort ataşehir escort kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort pendik escort ataşehir escort kadıköy escort göztepe escort maltepe escort bostancı escort ankara escort kocaeli escort